CAC

شرکت مبدل خودرو پاک CAC

این شرکت با هدف تولید مبدل های کاتالیستی خودرو در سطح یورو 5 در سال 1394 تأسیس گردید و با تولید هسته خام سرامیکی کاتالیست در شرکت مبدل خودروی پاک ، کشور ایران در زمره ده کشور برتر در تولید و پوشش دهی هسته سرامیکی خام کاتالیست تا سطح یورو 5 ارتقا یافته است .

Back to Top