example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image
example-image

عضو فعال خانواده ایران خودرو

بنیان ساخت خودرو بر قطعه سازی استوار و گروه یاپکو به مثابه ی یکی از قدیمی ترین و تواناترین حلقه های زنجیره ی تامین گروه صنعتی ایران خودرو به این نکته نیک آگاه است و ...

۱۰۰۰۰۰۰۰۰

تولید قطعه و مجموعه
تاکنون

۴۴

نزدیک به نیم قرن
سابقه درخشان

۵۰۰۰

نیروی انسانی
متخصص و صنعتگر

Back to Top